કેંણીં પોંધી

[ગજ઼લ]

અસાં કુરા આંકે નજર કેંણીં પોંધી,

ભલી લાગણીજી કધર કેંણીં પોંધી.

કરીંધલ ફિરેંતા કરે કારાધૉરા,

જમાને કે નીચી નજર કેંનીં પોંધી.

જ ડે સાથ કિસ્મત જિરા અજ઼ અસાંકે,

ઉમેધેંજી આલમ કે સર કેંણીં પોંધી.

વખત કે વિઞાયૉ નં હાંણેં હથાનૂં,

 ખુસામત સજી રાતભર કેંણીં પોંધી.

રૂંગેં જે ધરીએ મેં અખીયૂં બુડેંત્યૂં,

તડેં આસુંએં કે સભર કેંણીં પોંધી.

ડિસાજેતી અખીએંમેં તસવીર “હિંમત”

ધૂઇ ધૂઇ નેં ઇનકે તર કેંણીં પોંધી.

                                હિંમત પનિયા

(“ધિલ  જી ગ઼ાઈયૂં’’ રજત જયંતિ અંક મિંજા-વરે-૨૦૦૫-સપ્ટેબર)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s