પૂરો નાં અટક સોંત – ડૉ. મંજુલાબેન રમેશચંદ્ર ભટ્ટ બાઈજો નાં – શ્રીમતિ શાંતાબેન આચાર્ય ઉપનામ – “યાચના” જન્મ તારીખ – ૭-૨-૧૯૬૧ અભ્યાસ – ગુજરાતી વિષય સોંત ઍમ.એ. પી.એચ.ડી. મૂર ગામ સુખપર (રોહા.) તા. નખત્રાણું-કચ્છ. છૉક – સાહિત્યમેં લેખન, સંગીતમેં ગાયન. જનસેવા. ગૃહસુશોભન. ગાર્ડનિંગ. હૅરજો સિરનામૂ – બંગલો-નં-૨ “કેકારવ” મહાવીર નગર. મું-પો. તા. નખત્રાણા-૩૭૦ ૬૧૫. ભુજ-કચ્છ. મૉ. (૦) ૯૪૨૮૦ ૮૩૧૮૨ ઈ મેલ – drmanjulabhatt@gmail.com Pa-manjulabhatt ગુજરાતીમેં પ્રકાશિત પુસ્તક ક્ર્મ પ્રકાશીત પુસ્તક સાહિત્ય પ્રકાર પ્રકાશન વરે પ્રકાશક ૧. ભક્તિ મંજરી ગરબા ૧૯૮૮ પિંઢ ૨. મા નો માંડવો ગરબા ૧૯૮૯ પિંઢ ૩. ઊર્મીનો દીપ ગરબા ૧૯૯૪ પિંઢ ૪. દે તાલી બાળગીત ૨૦૦૪ કુસુમ પ્રકાશન (અમદાવાદ) ૫. વિકલાંગની વિકાસગાથા શિક્ષણ ૨૦૦૪ કુસુમ પ્રકાશન (અમદાવાદ) ૬. યોગ શિક્ષણ અને પ્રાર્થના- સમેલન. શિક્ષણ ૨૦૦૫ કુસુમ પ્રકાશન (અમદાવાદ) ૭. પ્રાર્થમિક સંગીત કલા શિક્ષણ ૨૦૦૬ કુસુમ પ્રકાશન (અમદાવાદ) ૮. ઈસ મિટ્ટીસેં તિલક કરો સ્વાતંત્ર સેનાનીઓના- સ્મરણ લેખો ૨૦૦૭ કુસુમ પ્રકાશન (અમદાવાદ) ૯. દરિયાનો બાદશાહ કિશોરકથા (‘જુલેવર્ન’ની- વાર્તાઓ-સંક્ષેપ) ૨૦૦૮ કુસુમ પ્રકાશન (અમદાવાદ) ૧૦. અક્ષય પાત્ર વ્યક્તિત્વ વિકાસ ૨૦૧૨ અવનિકા પ્રકાશન (અમદાવાદ.) ૧૧. જીવન વિજય વ્યક્તિત્વ વિકાસ ૨૦૧૨ અવનિકા પ્રકાશન (અમદાવાદ.) ૧૨. કૌશલ્યપૂર્ણ વાર્તાઓ બાલ સાહિત્ય ૨૦૧૨ અવનિકા પ્રકાશન (અમદાવાદ.) ૧૩. વિકલાંગ વીરોની વાતો બાલ સાહિત્ય ૨૦૧૩ અવનિકા પ્રકાશન (અમદાવાદ.) ૧૪. નવભારત ગીતમાલા ગીત-ગરબા-લગ્ન ગીતો ૨૦૧૩ નવભારત સાહિત્ય મંદિર (અમદાવાદ) ૧૫. નવભારત ગરબા ગરબા ૨૦૧૩ નવભારત સાહિત્ય મંદિર (અમદાવાદ) ૧૬. નવભારત લોકગીતો લોકગીતો ૨૦૧૩ નવભારત સાહિત્ય મંદિર (અમદાવાદ) નોંધ-ક્ર્મ ૪ થી ૧૩ સુધીજા પુસ્તક ડૉ.રમેશ ભટ્ટ ભેરો લેખન ભેરપેજા ઐં. [સંયુક્ત]

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s