વેસા નં કેંણું.

વટ ડિઈ ફણ ચાડ઼ે વિઠો, બેવડ઼ ડિઈ કંઢા.
પટ ધબ્યો ફરકાય પુછ, ઉછલાયતો જંઢા.
જલમેં પુછ પટકાય પ્યો, ઉડાયતો છંઢા,
અંતરજા અંધા, વિફર્યેતેં વેસા કરીં.

ભાવાર્થ – જ્યારે નાગ પુંછડાને વળ દઈ ફેણ ચઢાવી બેઠો હોય, વીંછીએ પુચ્છની બેવડ઼ કરી કાંટો ઊંચો કર્યો હોય, સિંહ પોતાના આગળના પગ પર દબાઈ પુંછડાને હવામાં ફરકાવી પોતાની યાળ ઊંચી કરી હોય. જલમાંનો મગરમચ્છ જલની સપાટી નીચેં રહી પુચ્છ પટપટાવતો છાંટા ઉડાળતો હોય, ત્યારે આ બધાને વકરેલા જાણવા, છતાં અંતરના અંધ હોય તે જ તેવાઓનો વિશ્ર્વાસ કરે છે.

(વકીલ લાલજી નાનજી જોશી- ઈનીજે પ્રકાશન “કચ્છજો કુરૂક્ષેત્ર ઝારો” મિંજા સાભાર)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s